woodprint.ee teenuse ostu- ja müügitingimused
1. Üldsätted

1.1 Teenuse objekt

Woodprint.ee on printimisteenuse veebirakendus, mille abil saab tellida kvaliteetseid puidupilte oma digifailidest. Teenus on mõeldud nii profifotograafidele, nende klientidele kui ka fotofaile omavatele huvilistele.

1.2. Teenuse ostu-müügi reeglid (edaspidi – Reeglid) Ostja ning Mugul OÜ (edaspidi – Müüja) vahel on kohustuslik õigusdokument, millega kehtestatakse Poolte õigused ja kohustused, teenuse ost/müük, tasumine teenuse eest, kohale toimetamise ja tagastamise tingimused ja kord ning muud teenuse ostu/müügiga seotud sätted woodprint.ee veebipoes.

1.3. Tehingu sooritamisel internetipoest woodprint.ee nõustub Ostja käesolevate tingimustega.

1.4. Müüjal on õigus reegleid millal tahes muuta, täiendada ja parandada. Ostjaid teavitatakse sellest kodulehe kaudu.

1.5 Veebikeskkonnas woodprint.ee võivad teenust ja kaupa osta eranditult üksnes:

1.5.1. teovõimelised füüsilised isikud, so täisealised isikud, kelle teovõime ei ole kohtu korras piiratud;

1.5.5. alla 18-aastased isikud üksnes vanemate või hooldaja nõusolekul, välja arvatud sellisel juhul, kui nad haldavad oma tulusid iseseisvalt;

1.5.3. juriidilised isikud;

1.5.4. kõigi eelpool nimetatud isikute volitatud esindajad.

1.6. Reeglitega nõustumisel kinnitab Ostja, et tal on vastavalt käesolevate reeglite punktile 1.4. õigus veebikeskkonnas teenust osta.

2. Isikuandmete kaitse

2.1. Registreeritavate isikuandmete hulka kuuluvad: eesnimi, perekonnanimi, kontakttelefon, elektronposti aadress.

2.2. Käesolevate reeglite kinnitamisel nõustub Ostja, et tellimisel sisestatud e-posti aadressile saadetakse kauba tellimiseks, selle eest tasumiseks ja kauba kohale toimetamiseks vajalikud teatised.

2.3. Ostja on kohustatud märkima isikuandmed, mis on vajalikud kauba tellimiseks, kättetoimetamiseks ja selle eest tasumiseks.

2.4. Müüja tagab, et märgitud andmeid kasutatakse üksnes kauba ostmise eesmärgil.

2.4. Müüja kohustub mitte avaldama Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud Müüja partneritele, kes osutavad kauba kohale toimetamise või muid Ostja tellimuse otsese täitmisega seotud teenuseid.

3. Teenuse ostu-müügilepingu sõlmimine

3.1. Ostja ja Müüja vaheline leping arvatakse sõlmituks sellest hetkest, kui Ostja klõpsab ostetava kauba valimise ja ostukorvi koostamise järel käsku ESITA TELLIMUS.

3.2. Pärast ostu-müügilepingu sõlmimist on Ostja poolt tellimusesse märgitud kaupade valik, kogus, hind, kohale toimetamise aeg ja teised tingimused osapooltele kohustuslikud ja saavad käesoleva lepingu lahutamatuks osaks.

4. Ostja õigused

4.1. Ostjal on õigus osta kaupa käesolevatest reeglitest juhindudes veebikeskkonnas woodprint.ee.

4.2. Mittesobivat kaupa on võimalik tagastada 14 päeva jooksul. 14-päevane taganemisõigus ei kehti järgnevate kaupade puhul (VÕS § 53 lg 4):

kaup, mis on valmistatud tellija isiklikke vajadusi arvestades või tellija esitatud tingimuste kohaselt (nt tarbija mõõtude järgi);[…] muu VÕS-is välja toodud kaup, mis käesoleva lepingu raames tähtsust ei oma.

5. Ostja kohustused

5.1. Ostja kohustub soetatud kauba eest maksma ja selle käesolevates reeglites sätestatud korras vastu võtma.

5.2. Juhul kui Ostja keeldub kauba kohale toimetamise ajal ilma mõjuva põhjuseta kaupa vastu võtmast, on ta kohustatud tasuma kauba kohale toimetamise kulud.

5.3.Veebikeskkonna woodprint.ee Ostjad kohustuvad kinni pidama käesolevatest reeglitest, muudest veebikeskkonnas selgelt välja toodud tingimustest ja Eesti Vabariigi õigusaktidest.

5.4. Ostja kohustub kasutama woodprint.ee teenust üksnes seadustele ja headele tavadele vastavatel eesmärkidel.

5.5 Ostjal on õigus tootel ilmnenud puuduste avastamise korral nõuda toote tasuta parandamist ja selle võimatuse korral asendamist või raha tagastamist.

5.6 Ilmnenud toote puudustest Müüjale teatamisel peab esitama Ostja Müüjale vastava toote ja tellimuse numbri / arve.

5.7 Müüja ei vastuta toote puuduste eest, kui:

5.7.1. Ostja on rikkunud toote kasutamis- ja hooldustingimusi;

5.7.2. toodet on püütud iseseisvalt parandada;

5.7.3. tagastamisnõudele ei lisata toodet ja tellimuse numbrit / arvet.

6. Müüja kohustused

6.1 Müüja kohustub looma internetipoe teenuste kasutamise võimaluse, mille tingimused on sätestatud käesolevates reeglites ja muudes veebikeskkonnas woodprint.ee sätestatud tingimustes.

6.2. Müüja kohustub Ostja soetatud kauba toimetama Ostja poolt märgitud aadressil, lähtudes käesolevates reeglites sätestatud tingimustest.

6.3. Müüja kohustub austama Ostja privaatsusõigust talle kuuluvate isikuandmete suhtes.

7. Kauba hind

7.1. Kauba hind on veebikeskkonnas woodprint.ee ja koostatud tellimustes märgitud eurodes. Müüja on käibemaksukohustuslane, hinnad sisaldavad käibemaksu.

8. Kauba eest tasumise kord

8.1. Ostja tasub soetatud kauba eest ühel järgmistest viisidest:

8.1.1. E-pangandus (kasutades pakutavate pankade pangalinke).

8.1.2. Ettemaksuarve alusel

8.2. Kui Ostja tasub kauba eest punktis 8.1.1. nimetatud viisil, kohustub ta maksma kohe. Tellimus pannakse töösse pärast arve tasumist.

9. Kauba kättetoimetamine

9.1. Kauba soetamisel veebikeskkonnast woodprint.ee, saab Ostja valida selle kättetoimetamise viisi – kauba kättetoimetamise teenuse.

9.2. Kauba kättetoimetamise teenus:

9.2.1. Kui Ostja valib kauba kättetoimetamise teenuse, kohustub ta esitama täpse kohale toimetamise aadressi.

9.2.2. Ostja kohustub kauba ise vastu võtma. Kauba kohale toimetamisel on aluseks võetud Ostja poolt esitatud aadress ja muud andmed ning juhul kui Ostja ei saa kaupa ise vastu võtta, ei ole tal õigust esitada Müüjale pretensioone kauba toimetamise kohta kolmandale isikule.

9.2.3. Kauba võib kätte toimetada Müüja ise või tema volitatud esindaja.

9.2.4. Kauba kättetoimetamise tasu kullerteenuse kaudu arvestatakse kauba massi ja suuruse järgi.

9.2.5. Kauba kättetoimetamine SmartPOSTi ja Omniva pakiautomaatide kaudu sisaldub kauba hinnas, kui tellimus on koos käibemaksuga suurem kui 40 eurot.

9.2.6. Müüja jätab endale õiguse muuta kauba kättetoimetamise tasu.

9.3. Tellimus tehakse valmis 2 nädala jooksul. Kauba kättetoimetamise tähtaeg on eeldatav ning võib muutuda. Müüja kohustub andma endast parima, et soetatud kaup jõuaks tellijani võimalikult kiiresti.

9.4. Kauba kättesaamisel kohustub Ostja koos Müüja või tema volitatud esindajaga kontrollima pakendi ja kauba seisukorda ning kirjutama alla paki vastuvõtmise-üleandmise dokumendile. Alla kirjutamisega kinnitatakse, et saadetis on edastatud heas seisukorras ning puuduvad sellised kauba kahjustused, mille tekkepõhjus ei ole tootmispraak ning ei esine kaubakomplekti mittevastavusi (selliseid, mida saab tuvastada kauba välisel vaatlusel).

9.5. Kui Ostja märkab, et kohale toimetatud saadetise pakend on kahjustatud (kortsus, märg või muud moodi väliselt kahjustatud), kaup on kahjustatud või kauba komplekt ei ole õige, kohustub ta selle paki vastuvõtmise-üleandmise dokumendile märkima ning koostama Müüja või tema esindaja juuresolekul vabas vormis saadetise ja (või) kauba kahjustatuse (mittevastavuse) akti. Kui Ostja seda ei tee, vabastatakse Müüja vastutusest Ostja ees kauba kahjustuste (kui nende kahjustuste tekkepõhjus ei ole tootmispraak) ja kaubakomplekti mittevastavuse (kui need mittevastavused saab tuvastada kauba välisel vaatlusel) eest. Kui Ostja tellib kauba SmartPOSTi või Omniva pakiautomaati ja märkab mittevastavust, peab ta sellest koheselt teavitama woodprint.ee meeskonda.

10. Kauba kvaliteedi garantii, tagastamine ja vahetamine

10.1. Müüja ei vastuta selle eest, kui puidupildi värvid ei vasta Ostja kasutatava monitori eripära tõttu toote kasutatud digifaili värvusele.

10.2. Müüja vastutab kauba nende defektide eest, mis on olemas juba kauba kohale toimetamise ajal.

10.3 Kauba tagastamisel tuleb kinni pidada järgmistest tingimustest:

10.3.1. Tagastatav kaup peab olema korralikus tootja originaalpakendis (punkt ei kehti, kui tagastatakse ebakvaliteetne toode). Pakend peab olema rikkumata, puhas, saatmiseks ettevalmistatud ja pakendatud;

10.3.2. Toode peab olema rikkumata, st sellel ei tohi olla mehaanilisi või muid kahjustusi;

10.3.3. Tagastatav kaup peab moodustama samasuguse komplekti nagu see, mis Ostjani jõudis;

10.3.4. Müüjal on õigus keelduda Ostja tagastatavat kaupa vastu võtmast, kui kauba tagastustingimusi on eiratud;

10.3.5. Ostjal ei ole õigust taganeda ostu-müügilepingust ja kaupa tagastada juhul, kui Ostja on toote ära rikkunud või toote välimus on oluliselt muutunud;

10.3.6. Kauba tagastamine toimub Müüja poolt sätestatud korras;

10.3.7. Kui kaup tagastatakse punktis 4.2 sätestatud õiguse alusel, tasub kauba tagastamiskulud Ostja.

10.4. Tagastamisele ei kuulu need tooted, mille tagastamise võimalust ei näe ette Eesti Vabariigi õigusaktid.

11. Infovahetus ja vastutus

11.1. Ostjal lasub täielik vastutus esitatud andmete õigsuse eest. Kui Ostja esitab registreerimisvormis väärad andmed, ei vastuta Müüja sellest tingitud tagajärgede eest. Samuti on tal õigus nõuda Ostjalt enda kantud otsese kahju hüvitamist.

11.2. Ostja vastutab täielikult oma tegude eest, mis on tehtud internetipoodi kasutades.

11.3. Ostja vastutab oma tellimisandmete turvalisuse eest. Kui samu andmeid kasutab kolmas isik, peetakse teda samaks Ostjaks.

11.4. Müüja vabastatakse kõikidel juhtudel igasugusest vastutusest, kui kahju tekib põhjusel, et Ostja ei ole Müüja soovitustele ja oma kohustustele vaatamata tutvunud käesolevate reeglitega, ehkki talle on selline võimalus antud.

11.5. Kahju tekkimisel hüvitab süüdiolev pool teisele poolele otsese kahju.

11.6. Müüja võib oma äranägemise järgi korraldada mitmesuguseid kampaaniaid, muuta nende tingimusi ning neid lõpetada.

12. Lõppsätted

12.1. Woodprint.ee jätab endale õiguse käesolevad reeglid ja teised reeglitega seotud dokumendid tühistada, oma äranägemise järgi neid täiendada ja muuta informeerides sellest Ostjat internetipoe kodulehel. Reeglite muutused ja täiendused jõustuvad nende avaldamise päevast, st sellest päevast, millal need veebikeskkonna süsteemi sisestatakse.

12.2. Juhul kui Ostja ei ole nõus reeglite uue redaktsiooni, osaliste täienduste või muutustega, on Ostjal õigus nendest taganeda tingimusel, et Ostja kaotab sellega õiguse kasutada internetipoe teenuseid.

12.3. Juhul kui Ostja ka pärast käesolevate reeglite muutmist kasutab veebikeskkonna teenuseid, peetakse Ostjat reeglite uue redaktsiooni, osaliste muutuste või täiendustega nõustunuks.

12.4. Käesolevate reeglite koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi õigusaktidest.

12.5. Käesolevatest reeglitest tulenevatele suhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadust.

12.6. Kõik käesolevate reeglite täitmisest kerkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei õnnestu saavutada, lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seaduses sätestatud korras.

12.7. Pooled ei vastuta reeglites sätestatud kohustuste täitmise eest, kui nende täitmine on võimatu vääramatu jõu tõttu.